AVG & Algemene voorwaarden

AVG | Privacy verklaring

MLE Management advies, gevestigd aan Couwenhoven 6302 3703 HR Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mlemanagementadvies.nl| Couwenhoven 6302 3703 HR Zeist |  0031638103196
Marie-Louise Dibbets is de Functionaris Gegevensbescherming van MLE Management advies. Zij is te bereiken op mle@mlemanagementadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

MLE Management advies verwerkt geen persoonsgegevens omdat op de site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mlemanagementadvies.nl, dan verwijd ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

MLE Management advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • MLE Management advies verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 

MLE Management advies neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MLE Management advies) tussen zit. MLE Management advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor administratieve doeleinden, WordPress voor onderhouden van de website, Word om facturen te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MLE Management advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 Jaar > ivm Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

MLE Management advies verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder toestemming van jou kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

MLE Management advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MLE Management advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mlemanagementadvies.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MLE Management advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

MLE Management advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mle@mlemanagementadvies.nl.

 

Marie-Louise Dibbets

 

Vastgesteld op 18 mei 2018

 

Algemene Voorwaarden MLE

Algemene voorwaarden ebooks

Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels,bedrijfs, ambachtsof beroepsactiviteit
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel waaronder ook begrepen email dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductive van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Ondernemer

 • Naam ondernemer: MLE Management advies
 • Vestigingsadres: Couwenhoven 6302, 3703 HR Zeist
 • Telefoonnummer: +31 (0)6 12451555
 • Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
 • Emailadres: mle@mlemanagementadvies.nl
 • KvK nummer: 61386081
 • Btw nummer: 176904104 B 02

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Ruilen en annuleren

Bij het bestellen van de ebooks kunt u een ebook (digitaal boek) na betaling van de bestelling meteen op een computer of daarvoor geschikte ereader lezen. Door op ‘afrekenen’ te klikken ziet u af van uw herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. U kunt een ebook dus niet ruilen of annuleren.

Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

Directe levering

Directe levering 24 uur 7 dagen per week te bestellen. Na online betaling direct downloadbaar.

Betaling

 1. Bij het bestellen van de ebooks kunt u een ebook (digitaal boek) na betaling van de bestelling meteen op een computer of daarvoor geschikte ereader downloaden en lezen. Door op ‘afrekenen’ te klikken ziet u af van uw herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. U kunt een ebook dus niet ruilen of annuleren.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
 3. verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Algemene voorwaarden Interim

Voor levering van interim management/specialist door MLE Management advies.

Definities

 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt interim managementdiensten te (doen) verrichten, tegen een overeengekomen vergoeding en onder wederzijdse afspraken daaromtrent, op basis van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan opdrachtnemer opdracht verleent tot het (doen) uitvoeren van vooraf bepaalde interim management binnen diens organisatie.
 3. Opdrachtnemer: MLE Management advies, de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld in 1) bij opdrachtgever doet uitvoeren/uitvoert.
 4. Interim management: het tijdelijk vervullen van de door opdrachtgever gevraagde taken, met alle daarbij horende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 5. Interim manager/specialist: deskundige die de opdracht feitelijk uitvoert.

Ondernemer

 • Naam ondernemer: MLE Management advies
 • Vestigingsadres: Couwenhoven 6302, 3703 HR Zeist
 • Telefoonnummer: +31 (0)6 12451555
 • Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
 • Emailadres: mle@mlemanagementadvies.nl
 • KvK nummer: 61386081
 • Btw nummer: 176904104 B 02

Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen MLE Management advies en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover in de betreffende overeenkomst niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 2. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen onderhandelen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Grondslag offertes en opdrachten

 1. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij, naar beste weten, daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Door MLE Management advies uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
 3. Wederzijdse acceptatie van de opdracht wordt vastgelegd door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever en MLE Management advies.
 4. De opdracht wordt uitgevoerd door de in de opdrachtbevestiging genoemde interim manager/specialist of trainer.

Deskundigheid en kwaliteit dienstverlening

 1. MLE Management advies zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, (doen) uitvoeren.
 2. MLE Management advies verplicht zich de kennis, ervaring en werkcapaciteit van haar bureau zo goed mogelijk in te zetten in de opdracht. Bij de uitvoering van een opdracht draagt MLE Management advies er zorg voor dat de interim manager adequate ondersteuning heeft binnen het bureau ter zake van onderwerpen die specifiek zijn voor de opdracht.
 3. MLE Management advies aanvaardt slechts een opdracht, indien hij/zij daarvoor de vereiste competenties bezit. MLE Management advies maakt de opdrachtgever duidelijk wat van hen bij de vervulling van de opdracht mag worden verwacht.
 4. MLE Management advies voert slechts opdrachten uit nadat de specifieke opdrachtsituatie, vereiste competenties en verwachte doorlooptijd, alsmede de te realiseren doelen zijn vastgelegd en met de opdrachtgever overeengekomen.
 5. Een opdracht heeft altijd een tijdelijk karakter. MLE Management advies voert een opdracht op zodanige wijze uit dat de door haar bezette positie, mits blijvend, steeds overdraagbaar is aan een (permanente) opvolger. Bij de afloop van een opdracht treft MLE Management advies maatregelen die een goede overdracht mogelijk maken.
 6. MLE Management advies is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht. De uit te voeren diensten hebben het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij in de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is vermeld. MLE Management advies kan niet garanderen dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt

A5. Bevoegdheden/verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van de opdracht

 1. Opdrachtgever verschaft de interim manager/specialist alle informatie en middelen die nodig zijn voor het goed en tijdig uitvoeren van de opdracht.
 2. Opdrachtgever verleent de interim manager/specialist tenminste alle in- en/of externe bevoegdheden zoals die bij een reguliere invulling van de werkzaamheden gebruikelijk zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.
 3. De opdrachtgever verbindt zich om ervoor te zorgen dat, waar de medewerking van zijn eigen personeel noodzakelijk is bij de uitvoering van de opdracht, dit personeel beschikbaar zal zijn op de tijdstippen zoals door partijen nader af te spreken, en een basis voor medewerking te bevorderen. Voorts zal dit personeel zo veel mogelijk zijn ingelicht door de opdrachtgever over de aan MLE Management advies verstrekte opdracht en haar werkwijze.
 4. De opdrachtgever verbindt zich aan de interim manager/specialist zodanige kantoorruimten en voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen als noodzakelijk zijn, teneinde deze in staat te stellen aan diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen.
 5. De opdrachtgever verbindt zich aan interim manager/specialist, ten spoedigste betreffende zijn werkzaamheden en activiteiten alle gegevens te verschaffen die door deze noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 6. De interim manager/specialist zal in contact kunnen treden met het personeel en toegang hebben tot de ruimten en gebouwen van de opdrachtgever op alle redelijke tijdstippen; opdrachtgever communiceert dit binnen de organisatie.
 7. Indien op enig tijdstip gedurende de uitvoering van de diensten de opdrachtgever zal bemerken of vermoeden dat de interim manager/specialist van de verkeerde veronderstellingen uitgaat dan wel bij de realisering van de opdracht het nemen van in de visie van de opdrachtgever onjuiste beslissingen, zal de opdrachtgever de interim manager/specialis en MLE Management advies onverwijld hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

A6. Honoraria/kosten

 1. De in de offerte opgegeven prijs of tarieven, alsook de daarin genoemde interim manager/specialist is geldig c.q. beschikbaar gedurende twee weken na uitbrengen van de offerte, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd. Indien binnen die termijn geen ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging is ontvangen, kan MLE Management advies niet meer gehouden worden om de opdracht tegen de vermelde prijs of tarieven, of door de daarin genoemde interim manager/specialist of trainer uit te (laten) voeren.
 2. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een jaar kan de prijs of kunnen de tarieven en kosten tussentijds worden verhoogd op basis van prijsindexcijfers (gezinsconsumptie) van het CBS.
 3. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting.
 4. Reiskosten en noodzakelijke andere zakelijke reis- en verblijfkosten gemaakt op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, alsmede overige kosten verbonden aan de zakelijke uitoefening van de werkzaamheden zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Reistijd wordt, tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging, niet in rekening gebracht.
 5. In het geval dat de opdracht tijdens de looptijd wordt gewijzigd, is MLE Management advies gerechtigd de daarmee gemoeide (meer)kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd over de periode dat de interim manager/specialist, ten gevolge van welke oorzaak dan ook (ziekte, vakantie of anderszins) geen werkzaamheden verricht, tenzij met opdrachtgever een tijdelijk dienstverband is overeengekomen.
 7. Annulering van gemaakte afspraken door of namens de opdrachtgever dient uiterlijk 2 werkdagen van tevoren te geschieden. Afspraken die binnen 2 werkdagen worden geannuleerd door of namens de opdrachtgever worden voor 100% in rekening gebracht.
 8. Een factuur van het feitelijk aantal gewerkte uren en overeengekomen reiskosten wordt maandelijks ingediend.

A7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor bedoelde termijn(en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daarvoor enige aanmaning en/of ingebrekestelling van de kant van MLE Management advies is vereist. De opdrachtgever is met ingang van de vervaldatum van de gestelde betalingstermijn(en) de wettelijke rente verschuldigd. MLE Management advies kan deze rente vorderen, alsook alle invorderingskosten –zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke- die voor rekening van de opdrachtgever zijn. De hoogte van de invorderingskosten worden gesteld op 15% van de door de opdrachtgever verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,–. In vorenbedoeld geval heeft MLE Management advies, onder voorbehoud van al haar overige (vorderings)rechten, bovendien het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van een aan MLE Management advies verschuldigd bedrag met een bedrag dat opdrachtgever nog van MLE Management advies te vorderen meent te hebben.
 4. Indien MLE Management advies reden heeft te twijfelen aan opdrachtgevers kredietwaardigheid, is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van MLE Management advies zekerheid te stellen voor de met de opdracht verbonden kosten.

A8. Tussentijdse wijzigingen

 1. Een verzoek tot tussentijdse wijziging door de opdrachtgever, waaronder het verzoek tot het uitvoeren van meerwerk, wordt alleen uitgevoerd indien dit schriftelijk door MLE Management advies wordt bevestigd, waarbij tevens zal worden aangegeven wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de overeengekomen prijs of kostenraming.
 2. Indien MLE Management advies de indruk heeft dat wijziging van aanpak, waaronder het uitvoeren van meerwerk noodzakelijk is voor een goede afronding van de opdracht en dit van invloed zal zijn op de overeengekomen prijs of kostenraming, zal MLE Management advies de opdrachtgever daarover schriftelijk informeren zodra dit aan de orde is. De voorgestelde wijziging zal slechts worden uitgevoerd indien dit door de opdrachtgever schriftelijk aan MLE Management advies is bevestigd.

A9. Vervanging/overdraagbaarheid

 1. Indien de interim manager/specialist of trainer ten gevolge van welke oorzaak dan ook de werkzaamheden niet kan verrichten c.q. niet heeft verricht gedurende een periode vanaf drie weken, kan MLE Management advies desgewenst in overeenstemming met opdrachtgever een vervanger ter beschikking stellen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd de als vervanger aangewezen interim manager/specialist of trainer, onder opgave van redenen te weigeren. Indien ook een tweede aangewezen vervanger deugdelijk gemotiveerd door opdrachtgever wordt geweigerd, zal opdrachtgever het recht hebben om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van schriftelijke kennisgeving aan MLE Management advies tussentijds te beëindigen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is geen der partijen gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen.

A10 Geheimhouding

 1. Alle informatie die MLE Management advies en interim manager/specialist of trainer, omtrent de opdrachtgever, de met haar gelieerde instellingen en/of zakenrelaties in het kader van deze overeenkomst verneemt, zal als vertrouwelijk worden beschouwd en mag uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden aangewend.
 2. Zonder voorafgaande toestemming van de andere partij zal geen der partijen enige vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de overeenkomst of de werkzaamheden van een der partijen openbaar te maken of te verspreiden.

A11. Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtgever is gerechtigd schriftelijke stukken, opgesteld door of namens MLE Management advies, uitsluitend voor intern gebruik en voor zover passend binnen het doel van de opdracht te verveelvoudigen.
 2. MLE Management advies blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die zij kan doen laten gelden op haar (handels)naam, (beeld)merk(en) en alle overige informatie, adviezen, modellen, methodieken en dergelijke, ook die zij of de interim manager met betrekking tot de uitvoering van de opdracht op welke wijze dan ook ter beschikking heeft gesteld. De uitoefening van deze rechten, waaronder het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijke en uitsluitend aan MLE Management advies voorbehouden.

A12. Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens MLE Management advies niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is MLE Management advies gerechtigd de overeenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling voorzien van een redelijke termijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever in verzuim blijft en vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, is ontbinding mogelijk door een schriftelijke mededeling zonder ingebrekestelling. Ontbinding laat het recht van MLE Management advies op betaling voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, of op andere wijze zijn bedrijfsvoering staakt, is MLE Management advies gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk door enkele schriftelijke mededeling te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen. Ontbinding laat het recht van MLE Management advies op betaling voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet.
 3. MLE Management advies is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken en waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis had, de voortzetting van die overeenkomst in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden of zij betrokken zal worden bij gedragingen van de opdrachtgever die indruisen tegen de goede zeden of tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover derden in acht genomen dient te worden.
 4. De opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van zodanig feiten en/of omstandigheden toerekenbaar aan MLE Management advies, dat van opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst te laten voortduren. De eerste twee weken vanaf de aanvang van de opdracht worden beschouwd als een periode waarin de feitelijke geschiktheid van de aangeboden deskundigheid ten volle moet blijken. Binnen deze periode zal dit geëvalueerd dienen te worden.

A13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. MLE Management advies is slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld bij de uitvoering van de opdracht door MLE Management advies of door de door haar bij deze uitvoering ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid van MLE Management advies voor eventuele schade is beperkt tot het bedrag van de ter zake van de desbetreffende opdracht overeengekomen kosten. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten. MLE Management advies is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het uitvoeren van de opdracht lijden. Opdrachtgever vrijwaart MLE Management advies voor dergelijke aanspraken van derden.
 2. MLE Management advies is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van door opdrachtgever en/of derden aan haar verstrekte gegevens.
 3. Een (schade)vordering tegen MLE Management advies dient schriftelijk bij MLE Management advies te worden ingediend en behandeld conform artikel 15 (geschillen).
 4. MLE Management advies vrijwaart opdrachtgever van iedere aanspraak aangaande correcte, tijdige en volledige aangifte en afdracht van alle eventuele verschuldigde belastingen en /of premies sociale verzekeringen inclusief boetes en rente van de interim manager.
 5. In situaties van overmacht, waaronder wordt verstaan die omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die redelijkerwijs niet aan MLE Management advies kunnen worden toegerekend, kunnen partijen zonder enige verplichting tot schadevergoeding deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken interim manager en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
 6. De partij die voorziet dat sprake zal zijn van tekortschieten door overmacht, meldt deze onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
 7. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan MLE Management advies voor de reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen. Mocht overmacht slechts een deel van de overeenkomst treffen, dan wordt dit deel gezien als betrof het een afzonderlijk contract

A14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten gesloten met MLE Management advies is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht geschillen ontstaan tussen MLE Management advies en de opdrachtgever over of voortvloeiende uit de overeenkomst, zijn partijen verplicht tot overleg.
 3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een van de partijen zulks ervaart.
 4. Indien partijen niet onderling tot overeenstemming kunnen komen, dan zullen deze, voor zover niet anders door deze algemene voorwaarden of de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de daarvoor bevoegde Nederlandse Rechter.
 5. Geschillen tussen partijen over de inhoudelijke kwaliteit van de opdracht zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Vastgesteld op 30 juni 2017